מדיניות הפרטיות

חנוך דאום ומפעילי האתר, להלן "מפעילי האתר" – מכבדים את פרטיות משתמשי האתר. להלן תנאי מדיניות הפרטיות באתר.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד של תקנון האתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או ביחס לכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילי האתר באמצעות כתובת הדוא"ל: hanochdaum.com@gmail.com. אנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

הגלישה באתר, לרבות עיון בתכניו, אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם.

מסירת פרטים בעת ביצוע רכישה באתר: בעת ביצוע רכישה באתר ולאחר בחירת המוצרים אותם תהיה מעוניין לרכוש, תועבר לעמוד "פרטי ההזמנה" באתר. בעמוד זה תתבקש למסור למפעילי האתר את פרטייך האישיים ולאשר את הסכמתך לתנאי תקנון האתר לרבות מדיניות זו. בנוסף, מפעילי האתר תשמור את הפרטים אודות הספרים שרכשת באמצעות השירות.
מסירת פרטייך האישיים תיעשה באמצעות השלמת טופס ההזמנה המקוון באתר ומסירת הפרטים הנדרשים במהלך השלמתו, ובכלל זה שם מלא, פרטי יצירת קשר – מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית למשלוח, סוג המשלוח, וכן למסור את פרטי אמצעי התשלום עבור הרכישה. איננו שומרים את פרטי אמצעי התשלום והשימוש בו ייעשה לצורך גביית התשלום בלבד, באמצעות צד שלישי המספק למפעילי האתר שירותי סליקה – משולם פתרונות תשלום בע"מ.

מסירת פרטים בעת יצירת קשר: במידה ותפנה למפעילי האתר באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון באתר (טופס שיהיה קיים בעתיד הקרוב), יהיה עלייך להזין את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. אתה עשוי למסור לנו מידע אישי נוסף בעת פנייה אל מפעילי האתר בבקשת תמיכה. בכל מקרה, מפעילי האתר תאסוף לצורך כך את המידע האישי המינימלי הנדרש לצורך אספקת השירות או התמיכה, ולא מעבר לכך.
השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל לרוב להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
הפרטים והמידע שתמסור יישמרו על-ידי מפעילי האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.
מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למפעילי האתר, לשם השימוש במידע ובפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר: בעת שאתה משתמש באתר, תאסוף מפעילי האתר מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות היקף השימוש בו, מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר קצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, מפעילי האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

השימוש במידע: בפרטים ובמידע האישי שתמסור וכן בפרטים שתאסוף מפעילי האתר במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –
כדי לאפשר לך להשתמש בשירות, לבצע רכישות, ועוד;
כדי לגבות ממך את התמורה עבור מוצרים שרכשת;
כדי לשלוח אליך את המוצרים שרכשת;
כדי לשלוח אלייך מידע פרסומי ומידע על מוצרים עתידיים. מידע כזה ישוגר אליך רק אם ניתנה על-ידך הסכמה מפורשת בעת הרכישה, או לפי הוראות כל דין. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
ליצירת קשר איתך כשמפעילי האתר סבורה שקיים צורך בכך;
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
כדי לאכוף את תקנון האתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילי האתר סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;

מסירת מידע לצדדים שלישיים: מפעילי האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן –
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של המוצרים ובכלל זה לספקי שירותי תשלומים וסליקה ביחס לשירותים הכרוכים בתשלום, ולחברת המשלוחים לצורך שליחת המוצרים ליעד.
אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילי האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה – אך ורק ככל והדבר נדרש;
אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לאותה רשות מוסמכת או לכל צד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי האתר או מי מטעמה;
בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

היכן נשמר המידע: המידע שמפעילי האתר אוספים נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע מאובטחים בעולם. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב) ונשמר אף הוא בשרתים מאובטחים ובאופן אנונימי.

Cookies: מפעילי האתר עשויים להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, במערכת או בממשק, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על בזיכרון מכשיר הקצה שלך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

אבטחת מידע: מפעילי האתר מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע מופעלים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילי האתר אינם מתחייבים, ואינם יכולים באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילי האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.