תקנון השתתפות

 1. זו סדנת כתיבה – נא להתנהג בהתאם.
 2. הרשמה מובטחת רק לאחר הסדרת התשלם המלא.
 3. הארוח והלינה על בסיס חצי פנסיון (HB) בכפר הנופש דריה – ובאחריותם הבלעדית. המארגנים אינם נושאים באחריות כלשהי לגבי תנאי האירוח.
 4. קיום הריטריט מותנה במספר מינימלי של נרשמים. במקרה של מיעוט נרשמים הסדנא תבוטל וינתן זיכוי מלא.
 5. במידה והריטריט לא יוכל להתקיים במועדו בשל אילוצי כח עליון כמו מלחמה/קורונה/מזג אויר, ננסה למצוא תאריך/מקום חלופי. במקרה של ביטול, יהיה החזר כספי מלא.

מדיניות הרשמה וביטולים

המזמין מסכים ומאשר כי ביצוע הזמנה כרוך בדמי הרשמה בסך 200 ₪.
דמי הרשמה אלה הינם סופיים ולא ניתנים להחזר במקרה של ביטול העסקה מצד המזמין מכל סיבה שהיא והמזמין מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה בגין כך.

 במידה והביטול אינו עומד בתנאים של חוק הגנת הצרכן, יחולו על הצרכן דמי הביטול כמפורט: 

 1. במקרה של ביטול עד חודש לפני תחילת הסדנה – החזר מלא, בניכוי דמי רישום 200 ש"ח שלא יוחזרו.
 2. במקרה של ביטול עד 14 יום לפני תחילת הסדנה – ייגבה סכום של 50% מהמחיר.
 3. במקרה של ביטול עד 7 ימים לפני תחילת הסדנה – לא יהיה החזר.

      תקנון ביטול עסקה

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

 1. המזמין מסכים ומאשר כי ביצוע הזמנה כרוך בדמי הרשמה בסך 200 ₪. דמי הרשמה אלה הינם סופיים ולא ניתנים להחזר במקרה של ביטול העסקה מכל סיבה שהיא והמזמין מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד חנוך דאום (להלן "המארגן") בגין כך.
 2. המזמין יהיה רשאי לבטל עסקה לא יאוחר מ-14 יום (או 7 ימים שאינם ימי מנוחה) ממועד ביצוע העסקה, על ידי מסירת הודעה למוכר, ובתנאי שהמועד האמור הינו מעל 14 יום מהמועד שבו אמור להינתן השירות.
 3. מזמין שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרחית ותיקה") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה") יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה (ועד שבועיים לפני המועד שבו ינתן השירות), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המארגן למזמין, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 4. ביקש מזמין שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, יהא רשאי המארגן לדרוש מאותו מזמין להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.
 5. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי לחשבון המזמין או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה, בהתאם לבחירת המארגן במסגרת הליך ביטול העסקה.